התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר,הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעם בכל עת. מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, בפאגי Call בטלפון 3306* או בסניפי הבנק. ניתן לבצע הפקדות למגוון פיקדונות השקליים והחסכונות באמצעות מערכת הבינלאומי אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות. 

* הערות משפטיות- פקדון טריו:  פיקדון אחד מבין השלושה המרכיבים את הסל הינו פיקדון שקלי הצמוד לעליית/ירידת שער האמצע של הדולר לפי התנאים המפורטים במסמכי הבנק. קרן ההפקדה לא מובטחת. הפיקדונות כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.pagi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. האמור לעיל ניתן כמידע בלבד ואין לראות בו משום הצעה לקבלת פקדונות/חסכונות. לקבלת הצעה נא פנה לסניפך  או באמצעות "התכתבות עם בנקאי" באתר ובאפליקציה. הבנק רשאי לשנות את תנאי סל הפיקדונות המתואר ואת "תנאי כל פיקדון" המרכיבים אותו או להפסיקם בכל עת.  

${loading}