פס"ד ביה"ד לחוזים אחידים

שינוי תנאים מיוחדים להסכם הלוואה על פי פסק דין של ביה"ד לחוזים אחידים

במסגרת יוזמה של רשויות המדינה (המפקח על הבנקים והיועץ המשפטי לממשלה) להעמיד למבחן שיפוטי דוגמאות טיפוסיות של חוזים בנקאיים, נבחן גם נוסח מסמך "תנאים מיוחדים להסכם הלוואה" (להלן: "הסכם הלוואה") עליו חתמת במסגרת קבלת ההלוואה.
 

ביום 5.5.09 ניתן פסק דינו של בית הדין לחוזים אחידים (להלן: "פסק הדין"), במסגרתו החליט בית הדין על ביצוע שינויים בחלק מסעיפי הסכם ההלוואה, הנובעים בין היתר, מהסכמות אליהן הגיע הבנק עם המפקח על הבנקים, ואשר קיבלו את אישור בית הדין, ושינויים נוספים, בהתאם להחלטת בין הדין. נוסח הסכם ההלוואה תוקן בהתאם לפסק הדין.

ביום 10.1.2010 הגיש הבנק את ערעורו לבית המשפט העליון על חלק מסעיפי פסק הדין.

ביום 19.9.2012 ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון בערעור, במסגרתו ניתן תוקף של פסק דין להסכמות אליהן הגיעו הצדדים וכן ניתנה החלטה בסוגיות נוספות שנדונו במסגרת הערעור (להלן: "פסק הדין בערעור").

משכך, הסכם ההלוואה המתוקן המחייב לגביך, הוא אחד מארבעת הנוסחים המתוקנים של הסכם ההלוואה , כמפורט להלן, בהתאם למהדורת הסכם ההלוואה עליה חתמת.

הסכם זה ישמש מעתה ואילך כבסיס להסדרת היחסים המשפטיים בין הבנק לבינך במקום הסכם ההלוואה המקורי עליו חתמת. 

ניתן לקבל העתק עדכני של נוסח הסכם ההלוואה בכל אחד מדלפקי המשכנתאות בסניפי הבנק, או לפנות לפקיד המשכנתאות בבנק בבקשה כי נוסח ההסכם יישלח אליך.

 

ניתן לעיין בפסק הדין ובפסק הדין שניתן בערעור בקישורים הבאים: