עמלות - שירות מסלולים

דף הסבר ללקוח "יחיד"/"עסק קטן"

לקוחות נכבדים,

תעריפון פאגי, הבנק הבינלאומי, ליחידים ולעסקים קטנים כולל "שירות מסלולים" בחשבון עו''ש במטבע ישראלי כמפורט:

מסלול בסיסי – מסלול הכולל עד פעולה אחת ע"י פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר בכל חודש קלנדרי, במחיר של 9.00 ₪ לחודש.  

מסלול מורחב -  מסלול הכולל עד 10 פעולות ע"י פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר בכל חודש קלנדרי, במחיר של 26.00 ₪ לחודש. 

בגין כל פעולה ע"י פקיד / פעולה בערוץ ישיר בחריגה ממספר הפעולות המירבי במסלול, תיגבה עמלה כמפורט בתעריפון הבנק.  

לקוח אשר לא יבחר באחד ממסלולי העמלות, ימשיך להיות מחויב בשיטת תשלום עפ"י פעילות בפועל (Pay As You Go) הנהוגה כיום, 

ולפיה חשבונו יחויב בכל חודש קלנדרי בגבוה מבין שני אלה (כפוף להסדר אחר, אם קיים):

(א) הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות ע"י פקיד, שביצע הלקוח בפועל;

(ב) עמלת מינימום במחיר של פעולה אחת ע"י פקיד.   

בהתאם לתעריפון הבנק, מחיר פעולה ע"י פקיד 6.30 ש"ח ומחיר פעולה בערוץ ישיר 1.80 ש"ח (בכפוף לעמלת מינימום כאמור לעיל).

מתן הודעת הצטרפות/ביטול 

הודעה על הצטרפות/שינוי מסלול עמלות בחשבון ("הודעת הצטרפות") או הודעה על ביטול מסלול עמלות הקיים בחשבון וחזרה לשיטת "תשלום עפ"י פעילות בפועל" ("הודעת ביטול") ניתן למסור לבנק בסניף, בדואר, בפקסימיליה, באמצעות את פאגי און ליין או באמצעות פנייה למוקד פאגי קול בטלפון מספר 03-5130082 או *3360.   

הודעת הצטרפות/ביטול באמצעות קווי תקשורת אפשרית ללקוחות המנויים לשירות הרלבנטי ובעלי הרשאה מתאימה.

תוקף הודעת הצטרפות/ביטול  

הודעת הצטרפות/ביטול תיכנס לתוקף ב- 1 לחודש העוקב לאחר יום העסקים בו נתקבלה בפאגי, הבנק הבינלאומי.   

מובהר כי הודעת הצטרפות/ביטול שתתקבל בבנק לאחר שעת סיום יום העסקים האחרון של החודש, תחשב כהודעה שנתנה בחודש הבא ולפיכך תכנס לתוקף ב- 1 לחודש שאחריו

חשבונות עם הטבות פרטניות 

בעת בחירת מסלול עמלות (בסיסי או מורחב), יתבטלו הטבות פרטניות שניתנו בחשבון, ככל שניתנו, בעמלות פעולה ע"י פקיד, פעולה בערוץ ישיר ועמלת השלמה למינימום בעו"ש במטבע ישראלי.  

חשבונות של אוכלוסיות מיוחדות

חשבונות המשויכים לקבוצת אוכלוסייה עליה נמנים בעלי החשבון או מי מהם (צעירים/חיילים/בני/ות שירות לאומי/סטודנטים/אברכים/תלמידי ישיבות/תלמידות סמינר) או למבצע של פאגי- אם עפ''י תנאי ההסדר הנהוג בפאגי/המבצע נהנה החשבון מפטור מעמלות פעולה ע''י פקיד ופעולה בערוץ ישיר, תנאי ההסדר הנ''ל עדיפים על המסלול הבסיסי או המורחב 

התנאים המלאים בעניין המסלולים מפורטים בהודעת הצטרפות/ביטול.

תעריפון העמלות המלא של פאגי, הבנק הבינלאומי, ליחידים ולעסקים קטנים עומד לרשות הלקוחות בסניפים, באתר האינטרנט ובעמדות לשירות עצמי.