בעלי מניות מנותקי קשר

הסדר לרכישת כל מניות פאגי ע"י הבנק הבינלאומי

נכון ל- 3.4.2024

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק הבינלאומי") רכש ביום 7/4/2010 (להלן: "מועד הרכישה"), בהתאם לצו בית המשפט (להלן: "הצו"), את כל יתרת המניות של בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (להלן: "בנק פאג"י") שהוחזקה באותו מועד בידי כל בעלי המניות האחרים, במחיר של 0.87363 ₪ למניה. 

ביום 31.12.15 מוזג בנק פאג"י עם ולתוך הבנק הבינלאומי וכל הזכויות וההתחייבויות של בנק פאג"י הועברו לבנק הבינלאומי.

להלן שמותיהם ומספרי הזהות (ככל שקיימים בידי הבנק הבינלאומי ובנק פאג"י עד למיזוגו) של בעלי המניות ושל אלה שהיו זכאים לקבל מניות של בנק פאג"י, בהתאם לרישומי הבנק הבינלאומי ובנק פאג"י, ואשר במועד פרסום רשימה זו (כפי שתעודכן מעת לעת) לא עלה בידי הבנק הבינלאומי להעביר אליהם את תמורת מניותיהם, בין אם בהעדר פרטי זיהוי, בהעדר מען או מחמת מען שגוי או שבהתאם לרישומי הבנק הבינלאומי שיקים שנשלחו למענם טרם נפדו (להלן: "בעלי המניות מנותקי הקשר"). 

בהתאם להוראות הצו ובהתחשב במיזוג תמורת המניות, בגין אותן המניות של בעלי המניות מנותקי הקשר, מנוהלת בחשבון נפרד בבנק הבינלאומי.  

לאור האמור, בכל מקרה בו תוצג לבנק הבינלאומי הוכחה לגבי זכאותו של בעל מניות לשעבר בבנק פאג"י לקבלת תמורת המניות, בין אם מכוח בעלותו במניות האמורות ובין אם מכוח צו כדין, תשולם לו תמורת המניות לפי החזקותיו בפועל, כפי שהיו טרם מועד הרכישה, בהתאם לרישומים בספר בעלי מניות בנק פאג"י (כפי שהיו במועד הצו) לפי המחיר האמור לעיל ובניכוי מס במקור.

להלן רשימת המסמכים להוכחת זכאות:

צילום ת.ז. ברורה של בעל המניות - זה במידה ויש מספר ת.ז. רשום ברשימה. 

יש להמציא פרטים נוספים, כגון כתובת היסטורית, מקצוע מהעבר, תעודת לידה (קריאה וברורה) ע"מ שנוכל להצליב מידע מול הפרטים שיש לנו בבנק.

במידה ומדובר ביורשים :

תעודת פטירה של בעל המניות.

צו ירושה + צילום תעודות זהות של כל היורשים.

אם אחד היורשים גם נפטר, יש להמציא תעודת פטירה של היורש.

בכל עניין הנוגע לאמור, ניתן לפנות למספרי הטלפון: 03-5196636 (איריס) / 03-5196910 (ג'ולי)  , בפקס שמספרו: 03-5196050 , או באמצעות מייל: Biller.A@fibi.co.il

מובהר בזאת, כי  רשימת בעלי המניות מנותקי הקשר המפורסמת בזה בהתאם לצו מוצגת לצורך מתן אינדיקציה בלבד ואין בה כדי לחייב את הבנק הבינלאומי ו/או מי מטעמו להעביר את תמורת המניות למנויים בה, אלא בכפוף להמצאת הוכחת זכאות כאמור לעיל.