פאגי קצבי
1. ההטבות (למעט המענק) יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות. 
2. המענק יינתן ללקוח חדש בבנק, המציג אישור לימודים לתואר במוסד אקדמי להשכלה גבוהה, לאחר כניסת משכורת ראשונה שלו ו/או של שותפו בחשבון.
3. הייעוץ הכלכלי יינתן ע"י גורם חיצוני ואין הבנק אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות.
4. ייעוץ פנסיוני מותנה בחתימה על הסכם ייעוץ.
5. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. מתן הפטור מעמלות כאמור כפוף לכך, שיופקדו בחשבון, משכורות חודשיות בסך של 3,000 ₪, לאורך תקופת המבצע.
ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי הבנק, בטופס ההצטרפות למבצע וכן להסדרים הקבועים בבנק.

התחלות חדשות
1. מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. 

2. לצורך קבלת ההטבה לבחירה, הלקוח יעדכן את הבנק בחלופה הנבחרת על ידו. המענק ינתן לאחר זיהוי כניסת משכורת ראשונה לחשבון. ככל שהלקוח יבחר חלופת המענק, עליו ילעדכן את הבנקאי בסניף מיד לאחר כניסת המשכורת הראשונה לחשבון. ככל שיבחר בחלופת ההלוואה, הלקוח יפנה לסניף צורך הגשת בקשה לקבלת ההלוואה.
 
כללי:  הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים בטופס המבצע, במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. עם בחירה בהטבות המועדון הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת, גם אם הוא זכאי לה בתוקף השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת או למבצע כלשהו או בכל אופן אחר שהוא.
מבצע "התחלות חדשות": אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות מותנות בכך שיופקדו בחשבון, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך של 3,000 ₪ ומעלה. הכל כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. 
משכורת: סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים (13101-08-4), נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון.(60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה – מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-2) וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות ומשפחות שכולות  (79322) (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

כללי
הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. עם בחירה בהטבות המועדון הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת, גם אם הוא זכאי לה בתוקף השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת או למבצע כלשהו או בכל אופן אחר שהוא.
על אף האמור, במקרה שתינתן ללקוח הטבה פרטנית בעמלה, אשר לגביה ניתנה הטבה במסגרת המועדון, הלקוח יהנה מההטבה הטובה מביניהן.
משכורת 
סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים (13101-08-4), נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון.(60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה – מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-2) וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות ומשפחות שכולות  (79322) (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
אשראי
פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. מתן אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.

הטבות בעמלות
כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

${loading}