חשבון תלמיד ישיבה/ סמינר- חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל ע"י לקוח שהציג לבנק אישור לימודים מה"כולל"/ישיבה /סמינר בו הוא לומד.
החשבון מיועד לאברכים, תלמידי ישיבה/כולל עד גיל 35 בלבד, תלמידות סמינר/אולפנה עד גיל 22 בלבד. סיווג "חשבון אברך / תלמיד ישיבה / תלמידת סמינר" יהיה בתוקף למשך שנה אקדמית אחת בלבד (עד 31/10) וחידושו למשך שנה אקדמית נוספת מותנה בהצגת אישורים עדכניים.
הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח.
אשראי וכרטיסי אשראי יינתנו כפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.
אין באמור משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט.
פריים - הריבית הבסיסית הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת ,
שינוי בריבית הפריים יוביל לעדכון הריבית על ההלוואה בגובה השינוי.
הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון הבנק ליחידים, כפי שיהיה מעת לעת (להלן "תעריפון הבנק") והן תגבנה במלואן גם אם ניתנה הטבה באותה עמלה, אלא אם נקבע במפורש אחרת > אין כפל הטבות - לקוחות המקבלים הטבות כלשהן בחשבון במסגרת מבצעים אחרים בבנק, לא יוכלו לקבל את ההטבות הנ"ל. 
כמו כן, בחירה בהטבות הנ"ל תבטל זכאות הלקוח לכל הטבה אחרת.
ההטבות יוענקו רק לאחר עמידה בפועל בתנאים ובתבחינים המפורטים במסמך זה.
מידע מלא על ההטבות ותנאיהן מתפרסם בעלוני מידע המצויים בסניפים ובאתר הבנק באינטרנט: http://www.pagi.co.il.
הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או לבטלן בכל עת .
*ההטבות יינתנו ללקוחות הלוקחים הלוואה לדיור בסכום של 100,000 ש"ח ומעלה.
ט.ל.ח.

${loading}