תעודת זכאות

אישור לקבלת משכנתא לזכאים ממשרד הבינוי והשיכון

על מנת לקבל משכנתא לזכאים יש להציג תעודת זכאות. התעודה מהווה אישור לכך שהינכם זכאים למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון. תעודת הזכאות מפרטת את מספר הנקודות שצברתם, על-פיהם ייקבעו התנאים המועדפים, גובה סכום המשכנתא ואופן הסיוע לרכישת דירה.

איך מקבלים תעודת זכאות?

תעודת זכאות למשכנתא של משרד השיכון והבינוי ניתן להנפיק תעודת זכאות בכל אחד מדלפקי המשכנתאות בסניפי קבוצת הבינלאומי.


לפרטים אודות תעודת זכאות באתר הבינוי והשיכון

 

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.