Forex

שוק המטבע העולמי הוא השוק הפיננסי הגדול בעולם והוא פרוש כרשת בין חדרי עסקות של בנקים ובין לקוחות הבנקים הסוחרים דרך תקשורת מחשבים ובאמצעות הטלפון.  

בבנק הבינלאומי עומדים לרשותך הדילרים מומחים וכלים חדשניים ומתקדמים בישראל לעסקות ספוט/פורוורד, לרכישת אופציות מט"ח/מט"ח ולביצוע אסטרטגיות משולבות. 


מחפש לנצח בעסקאות פורקס?
קבל מאיתנו כלים חדשניים ומתקדמים להפיק את המיטב מהעסקות שלך:

  • עסקות ספוט/פורוורד לפירמות עסקיות - כיסוי סיכון הנובע מתנועת שערי חליפין בעולם
  • עסקות ספוט/פורוורד לסוחרים פרטיים - אפיק השקעה בעל פרופיל סיכון/סיכוי גבוה, שאינו קשור לשוק ההון בארץ.
  • אופציות מט"ח/מט"ח - מאפשרות כיסוי סיכון או רווח השקעתי בלתי מוגבל, תמורת תשלום פרמיה ידועה מראש.
  • דילרים מומחים - עומדים לרשותך לביצוע אסטרטגיות שונות, המשלבות אופציות או אופציות ועסקות פורוורד.


סוחרי Forex?
הבינלאומי מציע חבילת שירות מקיפה ביותר.
טיפול אישי בחדר עסקאות מט"ח, עם גישה רציפה למידע פיננסי עדכני, והכלים להחליט נכון.
  

חדר עסקאות מט"ח
דסק ייעודי בחדר העסקאות המוקדש בלעדית לטיפול אישי ורצוף לאורך היום בלקוחות הישירים של חדר העסקאות.
הדילרים המקצועיים מכירים אותך אישית ומעדכנים אותך בהתפתחויות בשווקים ובביצוע הוראותיו.
  
שעות פעילות ארוכות 
גישה רציפה לשווקים.
  
שפע מידע פיננסי זמין 
לשירותך מידע עדכני בנושאי שערי חליפין וריבית, התפתחויות, גורמים משפיעים ואירועים צפויים בשווקים בארץ ובעולם. 
להצטרפות לשירותי פורקס של הבינלאומי פנה ליחידת הפיתוח העסקי בחדר עסקות מט"ח בטלפון 03-5196479 או 03-5196211 


לנוחותך, מגוון דרכים לקבלת מידע עדכני על שוקי המט"ח:
מסופי מערכות מידע פיננסי בזמן אמיתי
מכשירים המתעדכנים 24 שעות ביממה בשערי מטבע וחדשות פיננסיות
סקירת בוקר יומית מחדר העסקות - בפקס או בדוא"ל.

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. הפרסומים אינם מהווים המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינם יכולים לבוא במקום ייעוץ המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. העסקות המופיעות בפרסומים נחשבות כעסקות בעלות סיכון מיוחד שמן הראוי שהמתקשר בהן ינהג לגביהן במידת זהירות מיוחדת. הבנק הינו הצד המתקשר בעסקות והינו בעל עניין בהן. כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן. אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו.