מגוון פיקדונות וחסכונות

הוראת קבע במט"ח

לא משנה לאן אתם טסים, המט"ח כבר לרשותכם!
הבינלאומי מציע:

הטבות מעולות לחוסכים בהו"ק במטבע חוץ * :

פטור מעמלת חליפין
פטור מעמלת משיכת מזומנים במט"ח
פטור מעמלת השלמה למינימום במט"ח
לפרטים נוספים וביצוע הפקדה אנא פנה לסניפך.

פיקדונות שקליים לטווח קצר

שם פיקדון/ חיסכון תיאור/ איפיון תקופה סוג הצמדה סוג ריבית מינימום להפקדה
פיקדון יומי פיקדון בהפקדה יומית ימים 1 ללא הצמדה קבועה 1,000 ש"ח
פק"מ לשבוע שקלי בריבית קבועה לשבוע ימים 7 ללא הצמדה קבועה 200 ש"ח
פק"מ לשבועיים שקלי בריבית קבועה לשבועיים ימים 14 ללא הצמדה קבועה 200 ש"ח
פק"מ ל-3 שבועות שקלי בריבית קבועה ל-3 שבועות ימים 21 ללא הצמדה קבועה 200 ש"ח
פק"מ לחודש שקלי בריבית קבועה לחודש חודש 1 ללא הצמדה קבועה 200 ש"ח
פר"מ חודשי מתחדש שקלי בריבית משתנה לחודש חודש 1 ללא הצמדה משתנה 1,000 ש"ח
פז"ק שבוע- 3 חודשים שקלי בריבית קבועה לשבוע- 3 חודשים ימים 7-91 ללא הצמדה קבועה 1,000 ש"ח
פר"מ 1-3 חודשים שקלי בריבית משתנה לשבוע- 3 חודשים ימים 7-91 ללא הצמדה משתנה 1,000 ש"ח
פר"מ 3-12 חודשים שקלי בריבית משתנה  3-12 חודשים חודשים 3-12 ללא הצמדה משתנה 1,000 ש"ח
פז"ק 3-12 חודשים שקלי בריבית קבועה 3-12 חודשים חודשים 3-12 ללא הצמדה קבועה 1,000 ש"ח
פז"ק 12 ר. פריים שקלי בריבית משתנה לשנה חודשים 12 ללא הצמדה משתנה 1,000 ש"ח
פר"מ 3 חודשים שקלי בריבית משתנה ל-3 חודשים במרווח משופר חודשים 3 ללא הצמדה משתנה 10,000 ש"ח

פיקדונות שקליים לטווח ארוך

שם פיקדון/חיסכון תיאור/ אפיון תקופה סוג הצמדה סוג ריבית מינימום להפקדה
ח.מד 10 שנים חסכון צמוד מדד ל-10 שנים עם תחנות יציאה 120 חודשים מדד קבועה 5,000 ש"ח
עוד תשורה 5 מדד 5 שנים עם תחנות יציאה 60 חודשים מדד קבועה 1,000 ש"ח
פז"ק לשנה ויותר בשקלים בריבית קבועה (לשנה ויותר) 365-735 ימים ללא הצמדה קבועה 1,000 ש"ח

הוראות קבע לחיסכון

שם פיקדון/ חיסכון תיאור/אפיון תקופה סוג הצמדה סוג ריבית מינימום להפקדה
חיסכון לילדים חיסכון לילדים ל-5 שנים בהוראת קבע ברירה מדד/שקל 60 חודשים מדד/ ללא הצמדה קבועה/ משתנה 100 ש"ח
חיסכון לילדים חיסכון לילדים ל- 10 שנים + מענק והטבת אינטרנט 120 חודשים ללא הצמדה משתנה 100 ש"ח
חיסכון לילדים חיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט 180 חודשים מדד קבועה 100 ש"ח
חיסכון לעתיד חיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט 180 חודשים ללא הצמדה משתנה 100 ש"ח
חיסכון לדירה חיסכון לילדים ל- 15 שנים + מענק והטבת אינטרנט 180 חודשים מדד קבועה 100 ש"ח
חיסכון גמיש

חיסכון גמיש ל- 4 בהוראת קבע בריבית משתנה

48 חודשים ללא הצמדה משתנה 50 ש"ח

פיקדונות משולבים - ברירות ומסלולים

שם פיקדון/חיסכון תיאור/ אפיון תקופה סוג הצמדה סוג ריבית מינימום להפקדה
עוז תשורה 4 פיקדון ברירת מדד/ שקל 48 חודשים מדד/ ללא הצמדה קבועה/ קבועה 25,000 ש"ח
פק' ברירה ש/מ פיקדון ברירת מדד/ שקל 60 חודשים ללא הצמדה/ מדד קבועה/ ללא ריבית 10,000 ש"ח
פק' ברירה ש/מ פיקדון ברירת מדד/ שקל 72 חודשים ללא הצמדה/ מדד קבועה/ ללא ריבית 10,000 ש"ח
'פק' ברירה 3 ח פיקדון ברירה שקלי 3 חודשים ללא הצמדה קבועה/ משתנה 10,000 ש"ח
'פק' ברירה 6 ח פיקדון ברירה שקלי 6 חודשים ללא הצמדה קבועה/ משתנה 10,000 ש"ח
פר"מ ברירת ריבית פיקדון ברירה שקלי ברירת ריבית 12 חודשים ללא הצמדה קבועה/ משתנה 10,000 ש"ח

התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר,הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק.
הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעם בכל עת. מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, בפאגי Call בטלפון 3360* או בסניפי הבנק.
ניתן לבצע הפקדות למגוון פיקדונות השקליים והחסכונות באמצעות מערכת פאגי אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן.
אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.

* הוראת קבע במט"ח - במסלול החיסכון לעיל ניתן לחסוך במטבעות דולר ארה"ב, אירו וליש"ט. משיכת דולר ואירו תתאפשר גם באמצעות כרטיס סניפומט (למעט סניפומט מידע) או כרטיס אשראי שהונפק ע"י הבנק (למעט כא"ש דיינרס שהונפק לפני ה 1/17 ) במכשירי סניפומט המותקנים בקבוצה בלבד. המסלול מיועד ללקוחות תושבי ישראל יחידים ועסקים קטנים בלבד. ההטבות בעמלות רלוונטיות לחסכון בלבד. עם ביטולה / סיומה של הוראת הקבע, כספי החיסכון יועברו לחשבון עו"ש מט"ח של הלקוח וההטבות האמורות תבוטלנה. המוצר כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר (www.fibi.co.il) וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר או להפסיקו בכל עת. ההטבות המפורטות
בעלון זה, הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון") מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.