שאלות ותשובות

תשובות לשאלות נפוצות בנושא משכנתאות

האם ניתן להחזיר את ההלוואה לפני הזמן?
בכל מסלולי ההלוואה ניתן להחזיר את ההלוואה לפני תום התקופה. בחלק מהמסלולים החזר זה לא כרוך בתשלום עמלת היוון הפרשי ריבית,
לדוגמא: במגזר השקלי וצמוד מט"ח. לעומת זאת יש מסלולי הלוואה בהם כל פירעון במהלך תקופת ההלוואה כרוך בתשלום עמלות פירעון מוקדם.
לפרטים נוספים פנה לבנקאי במוקד פאגי Call או או לדלפק המשכנתאות הקרוב אליך.

מה הן עמלות פירעון מוקדם?
בעת פירעון מוקדם של ההלוואה הבנקים גובים עמלות שהמרכיב העיקרי בהם הוא ”עמלה בגין הפסד כלכלי לבנק“. 
עמלה זו נגבית בהתאם להוראת בנק ישראל. 
במועד הפירעון המוקדם, כאשר הריבית בשוק נמוכה מהריבית של המשכנתא שלכם, פער הריבית מהווה הפסד כלכלי שנגרם לבנק ובגין כך משולמת עמלה. אם הריבית במועד הפירעון המוקדם גבוהה יותר מריבית המשכנתא שלכם לא תידרשו לשלם עמלה זו.
 

אילו משתנים צריך לקחת בחשבון בבחירת מסלול המשכנתא המועדף?
ההחלטה לגבי סוג ההלוואה תלויה במשתנים כלכליים רבים כגון: מדד המחירים לצרכן וההערכות הכלכליות לגביו, הציפיות לשינוי הריבית במשק, שער המטבע והציפיות לגביו וכן במשתנים אובייקטיביים ואישיים של הלקוח כגון: יכולת ההחזר העתידית של הלקוח,מטבע מקורות הסילוק, מקום העבודה, מועד פירעון קרן השתלמות, קבלת ירושות למיניהן וכיוצ"ב. 
לכן, בבואכם לפגישת הייעוץ, כדאי ואף רצוי לספר את כל התוכניות העתידיות שלכם ליועץ המשכנתאות. מידע זה יסייע לנו להתאים לכם את המסלול הנוח והמתאים ביותר עבורכם

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.