• לנוחיותכם, להלן נוסחאות לחישוב עמלת היוון בגין הפרשי ריבית בעת ביצוע פירעון מוקדם, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים.