• השוואת כיסויים פנסיוניים
    תכניות משלמות לקצבה תכניות לא משלמות לקצבה
  קרן פנסיה חדשה   ביטוח מנהלים קצבה ביטוח מנהלים קופות גמל
  ביטוח למקרה פטירה

  אופן תשלום:
  קצבה חודשית לשארים

  אופן תשלום:
  סכום חד פעמי למוטבים
  אופן תשלום:
  סכום חד פעמי למוטבים

  אין כיסוי ביטוחי למקרה פטירה
  המוטבים יקבלו את היתרה הצבורה.

  גובה כיסוי:
  נקבע בהתאם לגיל הלקוח ולמסלול הנבחר

  גובה כיסוי:
  נקבע ע"י הלקוח

  גובה כיסוי:

  נקבע ע"י הלקוח

  ביטוח אובדן כושר עבודה הגדרת כיסוי:
  ישולם במידה ואין אפשרות לעבוד בעבודתו או כל עבודה אחרת בהתאם להשכלתו, הכשרתו או ניסיונו
  הגדרת כיסוי:
  ישולם במידה ואין אפשרות לעבוד בעיסוק בפועל
  הגדרת כיסוי:
  ישולם במידה ואין אפשרות לעבוד בעיסוק בפועל
  אין כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה
  גובה הקצבה:
  נקבע עפ"י גיל הלקוח בכניסה והמסלול הנבחר, עד 75% מהשכר המובטח
  גובה הקצבה:
  לבחירת הלקוח עד 75% מהשכר המבוטח
  גובה הקצבה:
  לבחירת הלקוח עד 75% מהשכר המבוטח
  סוג ההתקשרות תקנון - הניתן לשינוי באופן חד צדדי על ידי קרן הפנסיה ובאישור הממונה על שוק ההון חוזה - ניתן לשינוי רק בהסכמת הלקוח ו/ או בהתאם לתנאי הפוליסה חוזה - ניתן לשינוי רק בהסכמת הלקוח ו/ או בהתאם לתנאי הפוליסה תקנון - הניתן לשינוי באופן חד צדדי על ידי קופת הגמל
  חיסכון לפרישה
  הסכום הנצבר בחיסכון הפקדות בתכנית בניכוי דמי ניהול, ועלות ביטוח הפקדות בתכנית בניכוי דמי ניהול, ועלות ביטוח הפקדות בתכנית בניכוי דמי ניהול, ועלות ביטוח הפקדות בתכנית בניכוי דמי ניהול
  אופן השקעת סכום החיסכון הנצבר יש אפשרות ללקוח לבחור ממספר מסלולים בהתאם למפורט בתקנון הקרן יש אפשרות ללקוח לבחור ממספר מסלולים בהתאם למפורט בתנאי הפוליסה יש אפשרות ללקוח לבחור ממספר מסלולים בהתאם למפורט בתנאי הפוליסה יש אפשרות ללקוח לבחור ממספר מסלולים
  אופן תשלום בפרישה קצבת זקנה אשר משולמת מידי חודש מעת הפרישה לכל חיי הלקוח קצבת זקנה אשר משולמת מידי חודש מעת הפרישה לכל חיי הלקוח כספים שהופקדו עד - 31.12.2007 יתקבלו כסכום חד פעמי.
  כספים שהופקדו מ- 1.1.2008 נחסכים למטרת קצבת זקנה
  כספים שהופקדו עד - 31.12.2007 יתקבלו כסכום חד פעמי.
  כספים שהופקדו מ- 1.1.2008 נחסכים למטרת קצבת זקנה
  הטבת מס במועד ההפקדות לתכנית זיכוי מס של 35% מהתשלום עד התקרה וזכאות לניכוי מס של התשלום עד התקרה זיכוי מס של 35% מהתשלום עד התקרה וזכאות לניכוי מס של התשלום עד התקרה זיכוי מס של 35% מהתשלום עד התקרה וזכאות לניכוי מס של התשלום עד התקרה זיכוי מס של 35% מהתשלום עד התקרה וזכאות לניכוי מס של התשלום עד התקרה
  תשואה מובטחת כ- 30% מהסכום ( 30% מינימום מושקע באג"ח מדינת ישראל - תשואה של 4.8% והשאר מושקע בשוק ההון) אין תשואה מובטחת ( יתכן והסכום כולו מושקע בשוק ההון) אין תשואה מובטחת ( יתכן והסכום כולו מושקע בשוק ההון) אין תשואה מובטחת ( יתכן והסכום כולו מושקע בשוק ההון)
  דמי ניהול
  מפרמיה כן, עד 6% כן, עד 4% כן, עד 4% כן, עד 4%
  מצבירה כן, עד 0.5% כן, עד 1.05% כן, עד 1.05% כן, עד 1.05%