התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר,הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק.
הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעם בכל עת. מידע על שיעורי ריבית על הפקדות ניתן למצוא באתר הבנק, בפאגי Call בטלפון 3360* או בסניפי הבנק.
ניתן לבצע הפקדות למגוון פיקדונות השקליים והחסכונות באמצעות מערכת פאגי אונליין וזאת בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון. הדוגמאות המופיעות בפרסומים הינן תיאורטיות בלבד, ניתנות לצרכי הסבר והמחשה, ואין להסתמך על הנתונים המופיעים בהן.
אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות.

* הוראת קבע במט"ח - במסלול החיסכון לעיל ניתן לחסוך במטבעות דולר ארה"ב, אירו וליש"ט. משיכת דולר ואירו תתאפשר גם באמצעות כרטיס סניפומט (למעט סניפומט מידע) או כרטיס אשראי שהונפק ע"י הבנק (למעט כא"ש דיינרס שהונפק לפני ה 1/17 ) במכשירי סניפומט המותקנים בקבוצה בלבד. המסלול מיועד ללקוחות תושבי ישראל יחידים ועסקים קטנים בלבד. ההטבות בעמלות רלוונטיות לחסכון בלבד. עם ביטולה / סיומה של הוראת הקבע, כספי החיסכון יועברו לחשבון עו"ש מט"ח של הלקוח וההטבות האמורות תבוטלנה. המוצר כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר (www.fibi.co.il) וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי המוצר או להפסיקו בכל עת. ההטבות המפורטות
בעלון זה, הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון") מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

${loading}