• עדכונים מחשבונך באמצעות הודעות SMS לטלפון הסלולרי

  שירות פאגי ב- sms מאפשר לך לקבל מידע עדכני וזמין
  על חשבונך באמצעות קבלת הודעות שבועיות או התראות עפ"י קרטריונים שונים ישירות לטלפון הסלולארי.

  למה כדאי להצטרף לשירות :
  אתה קובע אילו עדכונים תקבל 
  אתה קובע את השעה הרצויה להתחלת שידור ההודעה
  היכולת להיות מעודכן בכל מקום: בדרך לעבודה, בחדר הכושר, במסעדה וכו' 
  היכולת לדעת הכל בזמן אמת ולהגיב במהירות שיא לכל עדכון 

  הודעות שניתן לקבל:
  הודעות בגין אחד או יותר מהקרטריונים הבאים, כאשר הפעולה האמורה מתבצעת:
  יתרת זכות גבוהה מסכום 
  יתרת חובה גבוהה מסכום
  תנועת זכות גבוהה 
  תנועת חובה גבוהה מהסכום 

  סוג המידע שניתן לקבל:
  הודעות לפי סוג מידע בתדירות שבועית, מידי יום ראשון בהתאם לבחירת השעה הרצויה ע"י הלקוח:
  יתרה + 4 פעולות 
  שערוך פח"ק, פקדונות ותוכניות חיסכון 
  יתרה + 10 פעולות 
  שערוך תיק ני"ע 
  חיוב קרוב בכרטיס אשראי 

   
  הצטרפות לשירות
  ניתן להצטרף לשירות באמצעות הסניף.
  מנויי פאגי און-ליין, ברמת שירות המאפשרת ביצוע פעולות, יכולים להצטרף באמצעות אתר הבנק. 

  להצטרפות לשירות 

  עדכון הגדרות
  ניתן לבטל / לעדכן הגדרות לשירות (מספרי טלפון, קריטריונים וכו') בכל עת. 
  מנויי הבינלאומי און-ליין, ברמת שירות המתאימה לביצוע פעולות, יכולים לשנות את סוגי המידע המוקרנים באמצעות אתר הבנק.


  עלות השירות
  השירות  כרוך בדמי מנוי, כמפורט בתעריפון עמלות הבנק.

  * השירות ניתן ללקוחות כל החברות הסלולאריות הפועלות בישראל.
  * שירות ניתן בשפה העברית או אנגלית ( מותנה בבחירת הלקוח).