פאגי קצבי
ההטבות (למעט המענק) יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות. *המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח "חשבון סטודנט" (כהגדרתו בבנק), ומציג תלוש/י משכורת (כמשמעותה בבנק) של הסטודנט ו/או של שותפו בחשבון ומצטרף למבצע הטבה בעמלות **אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ***מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים בטופס המבצע • הייעוץ הכלכלי יינתן ע"י גורם חיצוני ואין הבנק אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות • ייעוץ פנסיוני מותנה בחתימה על הסכם ייעוץ • ההצטרפות לתכנית/למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק  •ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק • ההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד ובמהלך 10 שנים ממועד ההצטרפות לתכנית פאגי קצבי • הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת.

חסכנים
ההטבה תינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) חדש, ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך 60 חודשים לפחות, משכורות חודשיות בסך של 3000 ש"ח ומעלה.
המבצע כפוף לתנאים המלאים המפורטים בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים/הטבות, ההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.
ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק. הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת

משפחה בפאגי
ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) חדש, ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך 24 חודשים לפחות, משכורות חודשיות בסך של 5,000 ומעלה.

מחתנים בפאגי 
ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) חדש, ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך 24 חודשים לפחות, משכורות חודשיות בסך של 10,000 ומעלה.
 

כללי
כל ההטבות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת.
לצורך הסדרת קבלת כל אחת מההטבות על הלקוח לפנות לסניף.
אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן ההטבות ולמתן אשראי כלשהו. האשראי ותנאיו כפופים לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.
ההטבות כפופות לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק.
ההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.
תוקף ההצעה הינו עד לשינויה/ביטולה ע”י הבנק, לפי המוקדם. 
אין כפל מבצעים/הטבות, וההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.
השיוך למבצע נעשה בהתאם לסכום המשכורת במועד ההצטרפות למבצע ולא יתאפשר מעבר בין המבצעים השונים אף אם יחול שינוי בסכום המשכורת המועבר לחשבון.
ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק.
הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצעים או להפסיק להציעם בכל עת.
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}